Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Zwartsluis > Ontwerp bestemmingsplan Zwartewatersklooster 11, Zwartewatersklooster

Ontwerp bestemmingsplan Zwartewatersklooster 11, Zwartewatersklooster

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken bekend dat een ontwerp van een bestemmingsplan is voorbereid voor een herontwikkeling in het buurtschap Zwartewatersklooster.

Het bestemmingsplan regelt het wegbestemmen van het agrarisch bedrijf Zwartewatersklooster 11, waarbij de voormalige agrarische bedrijfswoning op dit perceel wordt herbestemd tot burgerwoning.

Ter compensatie van de te slopen landschapsontsierende agrarische bedrijfsbebouwing regelt het bestemmingsplan dat op een kavel op circa 500 meter ten noorden van de voormalige boerderij (kadastraal bekend als gemeente Zwartsluis sectie F nummer 181) een woning mag worden gebouwd. Hierbij wordt de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving toegepast. Tot slot biedt het bestemmingsplan uitbreidingsruimte voor de begraafplaats.

Ter inzage

In het kader van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in relatie tot artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage van 3 juli tot en met 14 augustus 2019. Binnen de 6 weken waarin de stukken ter inzage liggen, kan een ieder zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Zwartewaterland. Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar het volgende adres: Postbus 23, 8060 AA Hasselt. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen via 14038.

De stukken liggen ter inzage in de omschreven periode in het gemeentehuis te Hasselt tijdens openingstijden. Tevens zijn de stukken onderaan deze pagina te downloaden en in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1896.BP0059-OW01. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming door de gemeenteraad.

Downloads