Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Zwartsluis > N331 Zwartsluis/Vollenhove - Zwartsluis (vastgesteld)

N331 Zwartsluis/Vollenhove - Zwartsluis (vastgesteld)

Gewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Zwartewaterland op 14 november 2013 heeft besloten het bestemmingsplan 'N331 Zwartsluis - Vollenhove' gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan regelt het planologisch-juridisch kader van de reconstructie N331 Zwartsluis - Vollenhove. De wijzigingen betreffen een vergroting van de dubbelbestemming 'Leiding-Hoogspanning' en enkele actualisaties in de toelichting (zie hoofdstuk 7 van de toelichting bestemmingsplan).

Ter inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 15 januari 2014 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunnen in die periode worden ingezien in het gemeentehuis te Hasselt. Het gemeentehuis is op werkdagen van 8:30 tot 12:30 geopend. ’s Middags kunt u hier op afspraak terecht. Ook is het bestemmingsplan in te zien op de website met alle ruimtelijkeplannen. Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.1896.BP0041-VS01.

Beroep

Binnen de zes weken waarin de stukken ter inzage liggen, kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad van Zwartewaterland;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen;
  • belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling heeft aangebracht.

Adres

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde termijn van terinzagelegging. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien naast het beroepsschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Gerelateerde websites: