Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Hasselt > N331 Hasselt (gewijzigd) - Hasselt (vastgesteld)

N331 Hasselt (gewijzigd) - Hasselt (vastgesteld)

Gewijzigd bestemmingsplan vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend: De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft op 14 januari 2016 besloten het bestemmingsplan N331 Hasselt gewijzigd vast te stellen.

Ombouwen provinciale weg N331 naar gebiedsontsluitingsweg

De voorgenomen ontwikkeling betreft het ombouwen van de provinciale weg N331 naar een veilige gebiedsontsluitingsweg, waarbij het lokale verkeer via de naastgelegen parallelwegen zal worden afgewikkeld. Het tracé loopt van de Hanzeweg tot en met de Vaartweg en heeft een lengte van ongeveer 2,5 kilometer. Een hooggelegen rotonde op het knooppunt van de N331-N759 en een rotonde op het knooppunt van de N331-N377 moeten de doorstroming verbeteren. De voorgenomen ontwikkeling is van belang voor de bereikbaarheid van de hele gemeente Zwartewaterland.

Inzage

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 25 februari 2016 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunnen in die periode worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Ook zijn de stukken in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente.

Bezwaar en beroep

Tegen het besluit tot vaststelling kan van 25 februari tot en met 6 april 2016 door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als een belanghebbende beroep instelt kan deze verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moeten worden gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 7 april 2016, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland.