Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Genemuiden > Greenteweg 3 en 5 - Genemuiden (vastgesteld)

Greenteweg 3 en 5 - Genemuiden (vastgesteld)

Vaststelling bestemmingsplan Greenteweg 3 en 5 Genemuiden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend: De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft op 9 februari 2017 besloten het bestemmingsplan Greenteweg 3 en 5 Genemuiden ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor de bouw van 1 woning ter vervanging van de te slopen kassen van het tuincentrum, een landschappelijke inpassing van het erf en een planologische regeling voor de aldaar gevestigde hovenier. De gemeenteraad heeft besloten om voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Inzage

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 16 februari 2017 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunnen in die periode worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis en op de website van de gemeente. Ook zijn de stukken in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1896.BP0051-VS01.

Zienswijze

Tegen het besluit tot vaststelling kan van 16 februari t/m 29 maart 2017 door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als een belanghebbende beroep instelt kan deze verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moeten worden gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 30 maart 2017, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Downloaden