Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Genemuiden > Centrum - Genemuiden (Vastgesteld)

Centrum - Genemuiden (Vastgesteld)

Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan Genemuiden Centrum

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend: De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft op 26 maart besloten het bestemmingsplan Genemuiden Centrum ongewijzigd vast te stellen.

Actualisatie ruimtelijk beleid

Het bestemmingsplan Centrum Genemuiden voorziet in een actualisatie van het ruimtelijk beleid voor het centrumgebied van Genemuiden. Aanleiding hiervoor is dat de voorheen geldende beheersverordening op onderdelen verouderd is en niet meer aansluit bij de huidige wensen en behoeften. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in een eenduidige en actuele regeling.

Inzage

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 16 april 2015 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunnen in die periode worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Ook zijn de stukken in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en de website van de gemeente.

Zienswijze

Tegen het besluit tot vaststelling kan van 16 april tot en met 27 mei 2015 door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als een belanghebbende beroep instelt kan deze verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moeten worden gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 28 mei 2015, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.