Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Gemeentebreed > Buitengebied Zwartewaterland (vastgesteld)

Buitengebied Zwartewaterland (vastgesteld)

Vastgesteld 

Het bestemmingsplan Buitengebied Zwartewaterland is vastgesteld door de raad op 10 oktober 2013 en is onherroepelijk vanaf  26 februari 2014

Inzien

Het bestemmingsplan, bestaande uit een Toelichting, Regels en Kaarten, is in te zien op ruimtelijkeplannen.nl (zie onder 'Gerelateerde websites' op deze pagina) en op deze pagina als  pdf. document. Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.1896.BP0035-VS01.

Herzieningen verwerkt

In dit bestemmingsplan Buitengebied Zwartewaterland zijn alle partiële herzieningen verwerkt die sinds de vorige bestemmingsplannen Buitengebied voor Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis zijn vastgesteld, zoals het bestemmingsplan Zandwinning en vele particuliere plannen.

Samenwerking

Het bestemmingsplan voor Zwartewaterland is in nauw overleg met de gemeenten Zwolle en Kampen, de provincie en het waterschap opgesteld. Hiervoor is gekozen om de kernwaarden van het Nationaal Landschap IJsseldelta zoveel mogelijk op dezelfde manier te vertalen in de regels en de kaarten. In de Toelichting kunt u daar meer over lezen.

Karakteristieke erven

Wanneer uw erf op de kaart de aanduiding “ka” heeft gekregen betekent dat dat bij de Inventarisatie van karakteristieke erven (Oversticht, 2010) uw erf als karakteristiek voor deze streek is beoordeeld. In het rapport kunt u in de beschrijving van uw erf lezen op welke punten uw erf heeft gescoord (bebouwing, inrichting, groen). Aan deze erven is een aantal extra gebruiksmogelijkheden toegekend om de eigenaren te ondersteunen in het vaak kostbare onderhoud van erf en gebouwen. Van deze eigenaren wordt dan wel verwacht dat zij in het gebruik en bij het (ver)bouwen rekening houden met de aanwezige kwaliteiten.
Meer over de karakteristieke erven

Landschapsontwikkelingsplan

Voorafgaand aan het bestemmingsplan is door Zwartewaterland, Zwolle en Kampen een Landschapsontwikkelingsplan Zwartewaterland Zwolle Kampen (LOP ZZK) opgesteld. Daarin zijn de voorkomende landschapstypen beschreven en er is aangegeven wat de aandachtspunten zijn vanuit het landschap bij nieuwe ontwikkelingen. Uitgangspunt is dat nieuwe ontwikkelingen drager kunnen zijn van versterking van de landschappelijke kwaliteiten.

Vragenlijst

Aan de agrarische ondernemers is in het begin van het planproces met behulp van een vragenlijst gevraagd wat hun toekomstplannen zijn. In meerdere rondes is met hen overlegd hoe hun bouwvlak het meest efficiënt kan worden ingetekend, waarbij tegelijk aandacht is besteed aan de landschappelijk inpassing daarvan.

Gerelateerde websites:

Gerelateerde pagina's: