Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Zwartsluis > Besto-terrein - Zwartsluis (ontwerp)

Besto-terrein - Zwartsluis (ontwerp)

Ontwerp bestemmingsplan Besto-terrein Zwartsluis en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken bekend dat een ontwerp van een bestemmingsplan is voorbereid voor het Besto-terrein in Zwartsluis. Het plan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de bouw van 20 woningen op een gedeelte van het terrein van de voormalige verpakkingsbedrijf Besto. Als gevolg van deze herontwikkeling moet voor 6 woningen die langs de N334 zijn gesitueerd tevens een hogere grenswaarde geluidsbelasting worden vastgesteld.

Ter inzage

In het kader van de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, in relatie tot artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en 110c van de Wet geluidhinder ligt het ontwerp bestemmingsplan met bijlagen en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde gedurende 6 weken ter inzage, met ingang van 16 oktober 2014.

Zienswijzen

Binnen de zes weken waarin de stukken ter inzage liggen kan een ieder zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Zwartewaterland. Zienswijzen op het ontwerpbesluit kan een ieder naar voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zwartewaterland. Dit kan schriftelijk naar Postbus 23, 8060 AA Hasselt. Voor een mondelingen zienswijze kunt u met de gemeente contact opnemen via 038-3853049. De genoemde stukken kunnen worden ingezien in de genoemde periode in het gemeentehuis in Hasselt. Tevens zijn de stukken in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.