Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Zwartsluis > Bestemmingsplan Westpunt Zwartsluis (vastgesteld)

Bestemmingsplan Westpunt Zwartsluis (vastgesteld)

Vaststelling bestemmingsplan Westpunt Zwartsluis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend: De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft op 25 januari 2018 besloten het bestemmingsplan Westpunt Zwartsluis ongewijzigd vast te stellen. De gemeenteraad heeft besloten om voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

In de jaren 2012 t/m 2015 is met omgevingsvergunningen woningbouw mogelijk gemaakt, maar daarbij is de bestemming van het gebied niet gewijzigd. Op dit moment geldt nog het bestemmingsplan Buitenkwartier Cingellanden uit 2003, en kent het gebied de bestemming groenvoorzieningen. Nu alle woningbouw is gerealiseerd, is de tijd gekomen om voor het gebied een eenduidige juridisch-planologische regeling vast te stellen die aansluit bij de regeling in het bestemmingplan voor alle woonwijken in Zwartewaterland. Het nieuwe bestemmingsplan Westpunt is een zogenaamd conserverend bestemmingsplan waarin geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, maar waarin uitsluitend de bestaande situatie wordt vastgelegd.

Inzage

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 8 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunnen in die periode worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis en op de website van de gemeente. Ook zijn de stukken in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1896.BP0055-VS01.

Zienswijze

Tegen het besluit tot vaststelling kan van 8 februari t/m 21 maart 2018 door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als een belanghebbende beroep instelt kan deze verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moeten worden gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 22 maart 2018, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.