Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Gemeentebreed > Bedrijventerreinen Zwartewaterland (vastgesteld)

Bedrijventerreinen Zwartewaterland (vastgesteld)

Vastgesteld

De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft op 21 mei 2015 besloten het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Zwartewaterland gewijzigd vast te stellen.

Drie grote bedrijventerreinen

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de drie grote bedrijventerreinen (Zwartewater, Zevenhont en Kranerweerd) in de gemeente. De precieze grenzen van het plangebied zijn te vinden in de stukken die digitaal en analoog ter inzage liggen.

Actualisering nodig

De huidige bestemmingsplannen voor het gebied zijn grotendeels verouderd en een actualisering van het bestemmingsplan is nodig. Het betreft een zogenaamd conserverend bestemmingsplan waarin geen grootschalige ontwikkelingen zijn mogelijk gemaakt. Het plan is gewijzigd vastgesteld, inhoudende dat de groenstrook, welke is gelegen tussen het Meppelerdiep en de weg De Kalkovens, is gewijzigd naar de bestemming ‘groen’.

Inzage

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 11 juni gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunnen in die periode worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Ook zijn de stukken in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en de website van de gemeente.

Beroep instellen

Tegen het besluit tot vaststelling kan van 11 juni tot en met 22 juli 2015 door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als een belanghebbende beroep instelt kan deze verzoeken om een voorlopige voorziening.

Gericht aan

Dit verzoek moeten worden gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 23 juli 2015, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.