Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Zwartsluis > Bedrijventerrein Meppelerdiep beheersverordening - Zwartsluis (vastgesteld)

Bedrijventerrein Meppelerdiep beheersverordening - Zwartsluis (vastgesteld)

Beheersverordening bedrijventerrein Meppelerdiep Zwartsluis

Er is een beheersverordening voorbereid voor het bedrijventerrein Kranerweerd/Meppelerdiep te Zwartsluis. De verordening is bedoeld om het planologische kader voor het gebied te actualiseren. De Wet ruimtelijke ordening schrijft voor dat dit in ieder geval elke tien jaar moet gebeuren. Met de beheersverordening wordt de bestaande situatie vastgelegd. Onder de bestaande situatie worden ook de ruimtelijke mogelijkheden begrepen die het huidige bestemmingsplan Meppelerdiep biedt.

De conceptbeheersverordening heeft vanaf 7 november 2012 zes weken ter inzage gelegen voor inspraakreacties. De gemeenteraad heeft de ingekomen reacties beoordeeld en de verordening op 25 april 2013 vastgesteld. Met ingang van 8 mei 2013 is de beheersverordening in werking getreden en vormt deze het toetsingskader voor aanvragen om een omgevingsvergunning.