Home > Inwoners > Bekendmakingen > Bestemmingsplan > Vaststelling bestemmingsplan Besto-terrein Zwartsluis

Vaststelling bestemmingsplan Besto-terrein Zwartsluis

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Zwartsluis
Publicatiedatum: 18-02-2015
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken op grond van artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

Ongewijzigd vastgesteld

De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft op 29 januari 2015 besloten het bestemmingsplan Besto-terrein Zwartsluis ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling om de bouw van 20 woningen op het voormalig Besto-terrein in Zwartsluis mogelijk te maken.

Inzage

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 19 februari 2015 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunnen in die periode worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Ook zijn de stukken in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.zwartewaterland.nl

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling kan van 19 februari 2015 tot en met 1 april 2015 door belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als een belanghebbende beroep instelt kan deze verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moeten worden gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 2 april 2015, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.