Home > Inwoners > Bekendmakingen > Mededelingen > Registratie aanduiding politieke groepering

Registratie aanduiding politieke groepering

RSS
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 22-12-2017
Soort bekendmaking: Mededelingen

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Zwartewaterland;

gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet;

dat op donderdag 21 december 2017 is besloten de volgende aanduiding(en) van de genoemde politieke groepering(en) te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Zwartewaterland.

  • Politieke groepering: Buitengewoon Zwartewaterland 
  • Aanduiding: Buitengewoon Zwartewaterland

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1, onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden verstrekt door:

team burgerzaken
Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt

Plaats: Hasselt
Datum: donderdag 21 december 2017

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Zwartewaterland,

E.J. Bilder