Met dit plan wordt voorzien in de herontwikkeling van een voormalig bedrijfsperceel en een voormalig agrarisch bedrijfsperceel naar reguliere woonpercelen. De overbodige voormalige (agrarische) bedrijfsgebouwen worden gesloopt en in totaal worden vier woningen toegevoegd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend: De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft op 21 april 2022 besloten het bestemmingsplan “Glinthuisweg 17 en 17a Genne” vast te stellen. De gemeenteraad heeft besloten om voor deze partiële herziening geen exploitatieplan vast te stellen.

Inzage

Het bestemmingsplan ligt met ingang van woensdag 4 mei 2022 tot en met 15 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunnen in die periode worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1896.BP0070-VS01. (Kopieer het planidentificatienummer. Klik in ruimtelijkeplannen.nl op 'plannen zoeken' en plak het planidentificatienummer in het zoekveld 'zoek op plannaam of -nummer').

De papieren versie van het bestemmingsplan kunt u, op afspraak, inzien in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14038.

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling kan van 4 mei 2022 tot en met 15 juni 2022 door belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als een belanghebbende beroep instelt kan deze verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moeten worden gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 16 juni 2022, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.