Beschermde status

Na bekendmaking van het aanwijzingsbesluit is het pand of object beschermd. Niet alleen de voorgevel, maar ook het achterliggende gedeelte met alle monumentale onderdelen aan binnen- en buitenkant. Bij de aanwijzing wordt een beschrijving van het pand of object gemaakt. In deze beschrijving staan zoveel mogelijk beschermde onderdelen beschreven. De niet-beschreven onderdelen vallen ook onder de bescherming. Het kan ook voorkomen dat sommige onderdelen niet beschermd zijn. Dit staat dan  duidelijk in de beschrijving.

Restauratie en verbouwing/Vergunningen

De aanwijzing tot gemeentelijk monument betekent niet dat er niets meer gewijzigd mag worden aan het gebouw. Ook de gemeente streeft ernaar om de gebruiksmogelijkheden van een monument zo min mogelijk te beperken. Er mag dus best verbouwd en veranderd worden, zolang de historische waarde van het gebouw maar gerespecteerd wordt.

De eigenaar en/of gebruiker van een monument moet daarom vaak voor een verbouwing of andere wijziging een omgevingsvergunning aanvragen. Voor veel bouwkundige werkzaamheden is daarnaast ook vaak een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig.

Met wijzigingen aan een gemeentelijk monument worden niet alleen interne of externe verbouwen of uitbreidingen bedoeld. Ook het aanbrengen van gewijzigde dakpannen, kozijnen, reclame, het wijzigen van de kleuren van het schilderwerk of het opnieuw voegen van een gevel is een wijziging. 

De omgevingsvergunning is er om toe te zien dat de waardevolle elementen van een gebouw of object worden behouden. De vraag wat wel en niet mag wordt per geval, aan de hand van de plannen, beoordeeld. Voordat een eigenaar een omgevingsvergunning voor een monument krijgt, wordt er advies gevraagd aan de gemeentelijke monumentencommissie.

Aanvragen vergunning/duur vergunningsprocedure

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kan digitaal of op papier. Via www.omgevingsloket.nl kunt u de aanvraag digitaal doen. In het omgevingsloket (OLO) kunt u ook de vergunningcheck doen. U voert dan de plaats waar u het project wil uitvoeren en de werkzaamheden in. Dan ziet u of u vergunningplichtig of meldingsplicht bent. Nadat u de check heeft doorlopen kunt u uw aanvraag doen.

Bij monumenten is het vaak moeilijk om vooraf in te schatten of uw plan de monumentale waarden aantast. Het is daarom verstandig om eerst een conceptaanvraag te doen. Klik hiervoor op de knop bevoegd gezag en dan op openstellen voor bevoegd gezag.

De aanvraag om een omgevingsvergunning kan digitaal of op papier (door het formulier uit te printen). Gebruik van het formulier uit het OLO is verplicht. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet opsturen (uploaden). Kiest u ervoor om uw aanvraag op papier bij de gemeente in te leveren? Dan moet u het aanvraagformulier met alle bijbehorende tekeningen en andere bijlagen op papier inleveren.

Onderhoud

De eigenaar van een gemeentelijk monument moet zijn bezit goed beheren en onderhouden. Als de eigenaar subsidie heeft ontvangen voor onderhoud van zijn monument, is hij verplicht om het monument in redelijke staat van onderhoud te houden. Daarnaast moet het monument ook voldoende verzekert zijn tegen brand-, storm- en bliksemschade. 

Onderhoudswerkzaamheden zijn meestal periodiek. Hier is meestal geen vergunning voor nodig, omdat er niets aan het monument verandert. De werkzaamheden zorgen ervoor dat de bouwkundige staat op peil blijft en helpen verval te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het regelmatig schilderen van kozijnen, ramen en deuren (zonder kleur te veranderen), het gedeeltelijk herstellen van daken en zinken dakgoten of muren. 

Bij vragen hierover kunt u contact opnemen de medewerkers van Vergunningen (14 0388). Zij kunnen u ook adviseren of u een vergunning nodig heeft voor uw werkzaamheden.

Monumentenwacht

De monumentenwacht is een onafhankelijke organisatie die het verval van cultuurhistorisch belangrijke bouwwerken helpen te voorkomen. De organisatie probeert dat doel te bereiken door het:

  • regelmatig verrichten van bouwkundige inspecties
  • geven van onderhoudsadviezen aan de eigenaar/beheerder 
  • uitvoeren van kleine reparaties, als dat nodig is. 

Zo kunnen gebreken in een vroeg stadium hersteld worden tegen redelijk lage kosten. Het herstel van een gebrek, maar vooral de daardoor ontstane vervolgschade, in een later stadium kost altijd meer geld.

Bij de Monumentenwacht kunt u een abonnement afsluiten. De Monumentenwacht controleert dan regelmatig het gebouw. Ze stellen dan een rapport op waarin de onderhoudsgebreken en aanbevelingen voor onderhoud staan.

Hebt u gevonden wat u zocht?