Het opwekken van duurzame energie is nodig om te kunnen voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 zoals vastgesteld in het Klimaatakkoord. Om hieraan te kunnen voldoen moet 49% van alle gebruikte energie in Nederland en dus ook in de gemeente Zwartewaterland duurzaam opgewekt worden. Wethouder Harrie Rietman: “De opgave is zo groot, dat naast energie besparen en zonnepanelen op daken, windmolenprojecten en zonneparken noodzakelijk zijn om deze doelstelling te halen. Belangrijk is dat we nu de eerste stappen zetten. Om ervoor te zorgen dat inwoners ook meeprofiteren, streven we naar minstens 50% lokaal eigendom. Dit betekent dat Zwartewaterlanders eigenaar of mede-eigenaar zijn van een zonnepark of windmolen. Zo houden we de opbrengsten lokaal en kunnen we samen een aanpak ontwikkelen die erop gericht is om de omgeving goed te betrekken en de lusten en lasten zo eerlijk mogelijk te verdelen.”

  Zes zoekgebieden voor zon en wind

  Op basis van een eerste verkenningsonderzoek zijn verschillende gebieden uitgesloten in de gemeente Zwartewaterland. “In deze gebieden is het dus niet mogelijk om wind- of zonneparken te realiseren vanwege wet- en regelgeving, landschappelijke inpassing of cultuurhistorie,” legt wethouder Rietman uit. “Denk hierbij aan natuurgebieden, het Nationaal Landschap en andere gebieden zoals ruimte rondom hoogspanningslijnen en woonwijken. Er blijven zes mogelijke gebieden over als ‘zoekgebied’.” Het gaat om twee gebieden voor windmolenprojecten en vier gebieden voor zonneparken:

  • Wind: locatie tussen de A28 en N377
  • Wind: locatie ten oosten van Zwartsluis
  • Zon: omgeving Genne - Holten
  • Zon: ten oosten van Zwartsluis – De Velde
  • Zon: omgeving Kamperzeezijk
  • Zon: locatie Genne – Overwaters, ten oosten van N331

  Status zoekgebied hoeft niet te betekenen dat er ook echt een windmolenproject of een zonnepark komt 

  De conclusie, na verder onderzoek, kan ook zijn dat er naar een andere oplossing moet worden gekeken. Zo wordt er per gebied verdiepend onderzoek gedaan naar de ruimtelijke inpassing, bouw, exploitatie en lokaal eigendom. “Dit doen we samen met omwonenden, grondeigenaren, ruimtelijke experts en initiatiefnemers zoals energiecoöperaties,” aldus Rietman. De gemeenteraad bespreekt op 21 januari 2021 dit voorstel. “In dit voorstel maken we bewust géén onderscheid tussen percelen, maar nemen we het hele gebied mee. Op deze manier kunnen we met alle belanghebbenden in het hele gebied in gesprek. 
   

  Belangrijk om met inwoners in gesprek te gaan en te blijven

  De gemeente vindt het belangrijk om betrokkenen op de hoogte te houden en met hen in gesprek te gaan en te blijven. Doel van dit traject is om de betrokkenheid onder de inwoners te vergroten en het gesprek aan te gaan over de zoekgebieden en onder welke voorwaarden ontwikkeling wel of niet zou kunnen op deze locaties. Grondeigenaren en bewoners in de zes zoekgebieden hebben een brief van de gemeente Zwartewaterland ontvangen met informatie over de zoekgebieden en een toelichting op het proces. Daarnaast raadpleegt de gemeente de komende periode inwoners, het bedrijfsleven, maatschappelijke en bestuurlijke partners door de gemeente. De gemeente wil graag met hen in gesprek over de verschillende duurzame thema’s, zoals de realisatie van een zonnepark of windmolenproject. Dit wil de gemeente doen via een vragenlijst, persoonlijke gesprekken en online bijeenkomsten. In het voorjaar van 2021, als de gemeenteraad alle resultaten van de raadpleging heeft, valt het uiteindelijke besluit.