Home > Bestuur > Samenstelling college

Samenstelling college

ing. Eddy Bilder

Bilder
contactgegevens en taken ing. Eddy Bilder
FunctieBurgemeester
E-mailadrese.bilder@zwartewaterland.nl
Taken

Burgemeester

Coördinerend bestuurder regionale samenwerking en economische ontwikkeling

Taakvelden

 • Kwaliteit van het Openbaar) Bestuur/Algemene Zaken
 • Regionale en intergemeentelijke samenwerking
 • Burgerzaken
 • Communicatie, Voorlichting, Participatie
 • Promotie en Representatie
 • Openbare Orde en Veiligheid, Crisisbeheersing
 • Juridische zaken
 • Personeel en Organisatie
 • Interbestuurlijk toezicht
 • Economische Ontwikkeling
 • Cultureel Erfgoed/Monumenten
 • Begraafplaatsenverordening

Thema’s/bestuurlijke opgaven

 • Regionale Samenwerking/toekomstagenda Regio Zwolle
 • Nieuwe rolneming overheid-samenleving (samenleving aan zet/inwonersparticipatie)
 • Ontwikkeling Topwerklocatie Tapijtcluster
 • (regionale) bedrijfslocatieprogrammering
 • Voorkomen/terugdringen Winkelleegstand en Retail-deal

Vertegenwoordigingen

 • Lid AB Veiligheidsregio IJsselland
 • Lid kernteam Regio Zwolle
 • Voorzitter Gemeentelijke Monumentenraad
 • Lid portefeuille-overleg Economische Zaken Regio Zwolle
 • AvA Wadinko
 • Lid AVA Gem Zwartewaterland CV
 • Beschermheer Hasselts Fanfare
Politieke partijCDA

Gerrit Knol

Knol
contactgegevens en taken Gerrit Knol
FunctieWethouder
E-mailadresg.knol@zwartewaterland.nl
Taken

Wethouder en 1e loco burgemeester

Coördinerend bestuurder sociaal domein en sociale leefomgeving

Taakvelden

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Werkgelegenheid, Participatie, Inkomensregelingen
 • Wonen/Volkshuisvesting
 • Handhaving Omgevingsrecht
 • Gezondheid
 • Cultuur
 • Sport

Thema’s/bestuurlijke opgaven

 • Transformatie en doorontwikkeling Sociaal Domein
 • Opbouw sociale netwerkstructuur per kern: Samen Zwartewaterland
 • Ontwikkeling kleine kernen (vanuit het traject Omgevingsvisie)
 • Aanspreekpunt Centrum/Kernontwikkeling Zwartsluis (vanuit het traject Omgevingsvisie)
 • Effectgerichte Inkoop en Opdrachtgeverschap netwerkpartners in het Sociaal Domein
 • (regionale) woningbouwprogrammering

Vertegenwoordigingen

 • Lid Platform Sociaal Domein VNG Overijssel
 • Lid bestuurlijk overleg Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek
 • Lid DB GGD IJsselland
 • Lid AB Omgevingsdienst IJsselland
 • Lid Regionaal Werk Bedrijf (RWB)
Politieke partijChristenUnie

Maarten Slingerland

Slingerland
contactgegevens en taken Maarten Slingerland
FunctieWethouder
E-mailadresm.slingerland@zwartewaterland.nl
Taken

Wethouder en 2e loco burgemeester

Coördinerend bestuurder digitale dienstverlening, beheer en accommodatiebeleid

Taakvelden

 • Financiën en Treasury
 • Belastingen
 • Dienstverlening
 • Facilitaire Zaken en Inkoop
 • (Grond- en) Pachtzaken (beheer)
 • Governance Verbonden Partijen
 • Beheer Kapitaalgoederen (wegen, kunstwerken, Riolering, Openbaar Groen, Maatschappelijk Vastgoed, Sport- en Evenemententerreinen)
 • Onderwijs
 • Jeugd(zorg)

Thema’s/bestuurlijke opgaven

 • Implementatie Digitale Agenda VNG/Dienstverlening
 • Informatieveiligheid en bescherming Persoonsgegevens
 • Uitvoeringsplan Accommodatiebeleid en Zwembaden
 • Aanspreekpunt Kernontwikkeling Genemuiden (vanuit het traject Omgevingsvisie)

Vertegenwoordigingen

 • AvA Vitens
 • AvA Rendo
 • AvA BNG
 • AvA ROVA
 • AvA Enexis
 • Lid Platform Financieel Domein VNG Overijssel
 • Lid Bedrijfsvoerings-organisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
Politieke partijSGP

Albert Coster

Coster
contactgegevens en taken Albert Coster
FunctieWethouder
E-mailadresa.coster@zwartewaterland.nl
Taken

Wethouder en 3e loco burgemeester

Coördinerend bestuurder duurzaamheid, fysieke leefomgeving, incl. kernontwikkelingen

Taakvelden

 • Ruimtelijke Ordening en Ruimtelijke Kwaliteit
 • Herstructurering en Uitbreiding Bedrijventerreinen
 • Verkeer, Vervoer en bereikbaarheid
 • Landschap en Natuur (waaronder slappe bodems/veenweidebodemdaling)
 • Milieu en NB wet
 • Vergunningen Omgevingsrecht
 • Energietransitie, klimaatadaptie en circulaire economie
 • Vrijetijdseconomie waaronder Toerisme en Recreatie, Havens (recreatief)

Thema’s/bestuurlijke opgaven

 • Implementatie Omgevingswet
 • Omgevingsprogramma’s (waaronder:)
 • Aanspreekpunt Kernontwikkeling Hasselt (vanuit het traject Omgevingsvisie)

Vertegenwoordigingen

 • Lid Stuurgroep IJsselvechtdelta
 • Lid Platform Ruimtelijk Domein VNG Overijssel
Politieke partijBGZ

Sebastiaan Ruddijs

Ruddijs
contactgegevens en taken Sebastiaan Ruddijs
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadress.ruddijs@zwartewaterland.nl

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038