Home > Bestuur > Organisatie > Begroting en jaarverantwoording

Begroting en jaarverantwoording

De gemeente geeft jaarlijks verantwoording over het financiële beleid. De basis hiervoor is de zogeheten Planning en Control cyclus. Deze bestaat uit de Kadernota, Programmabegroting, Zomernota en de Jaarverantwoording. Die kunt u bekijken via ons financieel portaal.

Financieel portaal

Kadernota

De Kadernota is het document waarmee de gemeenteraad in beleidsmatige en financiële zin de hoofdlijnen vaststelt. Dus wat willen we bereiken en wat mag het kosten? De Kadernota behandelt de veranderingen in het financiële perspectief, trends en ontwikkelingen, wijzigingen in het bestaande beleid en de invulling van nieuw beleid.

Programmabegroting

Binnen de hoofdlijnen van de Kadernota, stelt het college van Burgemeester en Wethouders de Programmabegroting op. In de Programmabegroting staat wat de doelstellingen voor het komende jaar zijn en welke kosten en inkomsten het college verwacht. De Programmabegroting geeft ook een doorkijk naar de komende jaren. De gemeenteraad stelt de programmabegroting jaarlijks vóór 15 november vast.

Zomernota

De Zomernota is de bestuursrapportage waarin het college aan de gemeenteraad rapporteert over de voortgang van de lopende begroting en de doelstellingen die daarin staan.

Jaarverantwoording

De Jaarverantwoording verantwoordt in hoeverre de doelstellingen en het (financiële) kader uit de begroting daadwerkelijk zijn behaald. De gemeenteraad stelt de jaarverantwoording jaarlijks vóór 15 juli vast.

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038