Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend: De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft op 9 december 2021 besloten het bestemmingsplan “Werkerlaan 4, Hasselt” vast te stellen. De gemeenteraad heeft besloten om voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Het bedrijf is in de afgelopen jaren vanaf de Werkerlaan in oostelijke richting uitgebreid. De gemeente Zwartewaterland heeft hiervoor een tijdelijke vergunning verleend, waarvan de termijn verloopt. Om het tijdelijk toegestane gebruik permanent mogelijk te maken dient het bestemmingsplan herzien te worden. Ten behoeve van deze herziening is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. In dit plan wordt het terrein waar de handel en opslag van stenen, verhardingen en bestratingsmaterialen plaatsvindt geheel omgeven door een groensingel.

Ter inzage

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 22 december 2021 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunnen in die periode worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1896.BP0078-VS01.

Gelet op de maatregelen van de gemeente Zwartewaterland in relatie tot het Coronavirus is de papieren versie van het bestemmingsplan, in het gemeentehuis, enkel in te zien op afspraak. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14038.
 

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling kan van 22 december 2021 tot en met 1 februari 2022 door belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als een belanghebbende beroep instelt kan deze verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moeten worden gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 2 februari 2022, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.
 

Heeft u gevonden wat u zocht?