Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken bekend dat de gemeenteraad op 29 oktober 2020 heeft besloten het bestemmingsplan Knarrenhof Hasselt vast te stellen. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in een binnenstedelijke transformatie. De locatie van de gemeentewerf en het voormalige politiebureau aan het Tijlswegje wordt herontwikkeld tot een woonlocatie voor 16 seniorenwoningen. 

In beroep gaan

Tegen het besluit tot vaststelling kan van 11 november t/m 23 december 2020 door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als een belanghebbende beroep instelt kan deze verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moeten worden gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 24 december 2020, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Het plan bekijken

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan bekijken met nummer NL.IMRO.1896.BP0066-VS01.

Heeft u gevonden wat u zocht?