De gemeente Zwartewaterland streeft naar voldoende goede huisvesting voor buitenlandse werknemers. Om nieuwe initiatieven goed te kunnen toetsen, heeft de gemeente beleidsregels opgesteld. "Hierin staat in welke gevallen we wel en niet meewerken aan huisvesting en onder welke voorwaarden", zegt wethouder Gerrit Knol.

Bij veel met name grotere bedrijven in Zwartewaterland werken arbeidsmigranten. Adel Polyester uit Genemuiden is er daar één van. "Adel heeft een arbeidsintensief productieproces wat vraagt om voldoende gekwalificeerd personeel. Er is niet altijd genoeg gekwalificeerd personeel binnen het vak van polyester verwerker. Daardoor kunnen we op dit moment niet zonder de internationale instroom van arbeidskrachten", vertelt Menno van Dam van Adel Polyester.

Buitenlandse werknemers wonen veelal in centrumgebieden en woonwijken in Zwartewaterland. Dit leidt soms tot geluidsoverlast en parkeerproblemen. Om dit te voorkomen, trad in 2020 het ‘Voorbereidingsbesluit Wonen’ in werking, dat daarna werd vervangen door het ‘Paraplubestemmingsplan Wonen’ Dit betekent dat een woning alleen bewoond mag worden door meerdere personen die een duurzaam gemeenschappelijke huishouding vormen. Hiervan kan alleen onder voorwaarden worden afgeweken.

Voorwaarden meer concreet

Deze toetsingscriteria zijn echter vrij algemeen omschreven. En nu liggen er dus de beleidsregels voor de huisvesting van arbeidsmigranten. “Hierin worden de voorwaarden meer concreet gemaakt”, zegt wethouder Knol. “Dat biedt grote voordelen. Daardoor kunnen we namelijk beter toetsen of nieuwe plannen wel of niet kunnen doorgaan.”

Behalve de beleidsregels is ook milieuregelgeving bepalend of een locatie geschikt is voor huisvesting. Met name voor initiatieven op of rondom bedrijventerreinen. “Arbeidsmigranten werken bij onze bedrijven. Het is dan ook wenselijk om deze medewerkers een woning te bieden in de omgeving van het bedrijf”, aldus Knol. “Deze woning moet een acceptabel woon- en leefklimaat bieden aan de arbeidsmigrant.”

Van Dam onderschrijft het nut van duidelijke regels rond de huisvesting. "Wij hebben er bewust voor gekozen om de huisvesting van en het parkeren door arbeidsmigranten die bij ons in dienst zijn, te centraliseren op ons eigen terrein. Op die manier willen we zorgen dat de gemeenschap niet extra wordt belast." Over deze huisvesting heeft Adel Polyester nauw contact met de gemeente, aangrenzende bedrijven en omwonenden.